Terms of Service

1) Alle relaties tussen fotograaf en opdrachtgever worden geregeld door deze verkoopsvoorwaarden waarvan enkel mag worden afgeweken mits de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van de fotograaf. 


2) Het geleverde aantal foto’s ligt niet op voorhand vast, tenzij anders afgesproken, en is onderhevig aan de omstandigheden van het fotograferen. De fotograaf verbindt zich ertoe steeds een acceptabel minimumaantal te voorzien. Specifieke verwachtingen omtrent beelden dienen vastgelegd te worden in een ‘shotlist’ die enkel na aftekening kan worden ingecalculeerd in het uitoefenen van de fotografische activiteit. 

3) In het geval van slecht weer (bij buitenlocaties), zal de fotograaf de opdrachtgever zo snel mogelijk contacteren om een nieuwe datum af te spreken. Deze herboeking gebeurt zonder toeslag. 


4) Het is de verantwoordelijkheid van de fotograaf beelden te kiezen en te bewerken overeenkomstig zijn eigen stijl en niet-gekozen of mislukte foto’s niet te gebruiken. Deze foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden door de opdrachtgever. 


5) De boeking van de fotograaf door de opdrachtgever is pas definitief na het betalen van het voorschot. Dit voorschot fungeert tevens als annulatiekost. 


6) Het auteursrecht op de gemaakte foto’s bevinden zich steeds bij de fotograaf. Indien overdracht van rechten gewenst is, wordt dit vermeld op de factuur en ontvangt de opdrachtgever steeds een lijst van de foto’s waarvan de rechten worden overgedragen. De opdrachtgever geeft hiervoor aan voor welke media de rechten gekocht worden. 


7) Ongeacht de overdracht, behoudt de oorspronkelijke auteur het recht beelden te gebruiken voor marketing en portfolio. Dit omvat bijvoorbeeld publicatie op de eigen website of sociale media. 


8) Bij inbreuk op het auteursrecht, zoals de reproductie of commercialisering van foto’s gemaakt in het kader van de opdracht, zal er gevraagd worden deze activiteiten te staken. Eventueel kan een schadevergoeding worden gevraagd. 


9) Gemaakte foto’s worden bijgehouden door de fotograaf voor auteursrechtelijke en/of archiefredenen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de klant om, na oplevering, zelf te voorzien in opslag voor de gemaakte foto’s. Bij verlies en een aanvraag tot tweede oplevering kan een toeslag worden aangerekend. 


10) Facturen worden betaald binnen de 20 werkdagen. Bij herinnering kan een administratieve toeslag worden aangerekend. Indien de factuur onbetaald blijft na twee herinneringen wordt dit doorgegeven aan een incassobureau. 


11) Bijbestellingen zoals printwerk worden pas geproduceerd en verzonden na betaling. 


12) De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de niet-oplevering van fotomateriaal in geval van het niet-toegankelijk zijn van de afgesproken locatie. Dit in het geval van overmacht, optreden van de overheid, administratieve beperkingen, stakingen of vertragingen in het vervoer. Indien deze overmacht blijvende is hebben zowel fotograaf als opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen. 


13) Bij ziekte verbindt de fotograaf zich ertoe een oplossing te voorzien voor niet-uitgevoerde opdrachten in samenspraak met de opdrachtgever. 


14) In geval van fabricagefouten of schade ten gevolge van een derde of overmacht blijft de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de herstelling of vervanging. 


15) De opdrachtgever levert gerechtelijke of administratieve toelating aan indien dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht. 


16) Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken.